Hero-header 'Documenten', autotechniek

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die binnen Voort van toepassing zijn.

Vragen? Neem contact met ons op!

 • TEG Multisite Sites
 • Voort
 • Algemene voorwaarden
 • Artikel 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1.1
  Voort BV: ingeschreven bij de KvK te Utrecht, KvK-nr 30.14.59.06;

  1.2
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Voort BV een offerte is gericht, aan wie door Voort BV personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie Voort BV een overeenkomst sluit;

  1.3
  Kandidaat: iedere persoon die al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich inschrijft en/of solliciteert bij Voort BV en/of contracteert met Voort BV met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden;

  1.4
  Detachering: het inlenen van een Kandidaat van Voort BV door de Opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

  Artikel 2. Toepasbaarheid

  2.1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voort BV gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten.

  2.2
  De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten.

  2.3
  Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met Voort BV zijn overeengekomen.

  2.4
  De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

  Artikel 3. Detachering

  3.1
  Iedere opdracht tot Detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden) aan Opdrachtgever worden bevestigd.

  3.2
  De Opdrachtgever is aan Voort BV het opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door Voort BV aan Opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij Opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

  3.3
  De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door Voort BV zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verstrekt Voort BV volledige informatie omtrent de bij de Opdrachtgever geldende beloning. Indien Voort BV een boete ontvangt wegens foutieve opgave van deze inlenersbeloning door Opdrachtgever, zijn de kosten van de boete volledig voor rekening van Opdrachtgever (inclusief eventuele gevolgschade voor Voort BV).

  3.4
  Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

  3.5
  Tenzij Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

  3.6
  Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Voort BV voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voort BV aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan Voort BV direct een boete van € 12.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van Opdrachtgever.

  3.7
  Voor de voortgang van het project of de opdracht worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden, welk door Voort worden verstuurd aan opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld. Opdrachtgever aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de rapportages.

  3.8
  Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van Voort BV zijn samengesteld op basis van de aan Opdrachtgever verstrekte voortgangsrapportages. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van Voort BV en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de Opdrachtgever.

  3.9
  Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van het door Voort BV ingezette personeel geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

  3.10
  De aansprakelijkheid van Voort BV is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Voort BV wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van Voort BV zich pleegt te verzekeren. De door Voort BV te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

  3.11
  Voor schade, waarvoor de door Voort BV afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan Voort BV nimmer aansprakelijk gehouden worden.

  3.12
  Opdrachtgever is verplicht Voort BV in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal Voort BV uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

  3.13
  Opdrachtgever vrijwaart Voort BV voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

  3.14
  Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

  3.15
  Voort BV is gerechtigd het tarief – indien van toepassing met terugwerkende kracht – tijdens de looptijd van de overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

  • als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
  • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
  • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de cao , de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving;
  • op basis van de CBS index cao lonen per uur.

  3.16
  Onverminderd het bepaalde in lid 15 van dit artikel is Voort B.V. gerechtigd in ieder geval jaarlijks haar tarieven te indexeren. Voort B.V. zal het geïndexeerde opdrachtgeverstarief voorafgaand aan de indexering schriftelijk aan de opdrachtgever doen toekomen.

  3.17
  Behalve in het in artikel 3.15 bedoelde geval is Voort BV gerechtigd om bij een vanuit de inlenersbeloning verplichte salarisverhoging, het tarief met hetzelfde percentage als de cao verhoging te laten stijgen.

  3.18
  In geval van ziekte korter dan acht weken van het door Voort BV ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en Voort BV met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. Voort BV heeft hierbij een inspanningsverplichting.

  3.19
  Voort BV staat in voor de betaling van het loon van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

  3.20
  Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Voort BV, niet toegestaan om bij Voort BV werkzame of door Voort BV ter beschikking gestelde personeelsleden in dienst te nemen of anderszins buiten Voort BV om werkzaamheden voor zich te laten verrichten.

  3.21
  Het in het 19e lid bepaalde geldt tot 12 maanden na de laatste dag, dat het betreffende personeelslid door Voort BV aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld of anderszins werkzaamheden voor de opdrachtgever heeft verricht

  3.22
  Bij overtreding van het in het 19e en 20e lid van dit artikel bepaalde verbeurt de opdrachtgever aan Voort BV een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige boete van €5.000,- per overtreding, alsmede €500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Voort BV om volledige schadevergoeding te vorderen.

  3.23
  Indien de opdrachtgever het door Voort BV ter beschikking gestelde personeelslid buiten Voort BV om in dienst wenst te nemen of anderszins werkzaamheden voor zich wil laten verrichten, dient de opdrachtgever een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Voort BV te doen. In goed onderling overleg kan dan een door de opdrachtgever aan Voort BV te voldoen bedrag vastgesteld worden, waarna Voort BV voor de overname van dat personeelslid schriftelijk toestemming aan zowel de opdrachtgever als het personeelslid van Voort BV zal geven.

  3.24
  Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Voort BV in contact is gekomen met een (aspirant-)werknemer, bijvoorbeeld doordat deze door Voort BV aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)werknemer aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 2000 uren.

  3.25
  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan:

  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aanstellen van de werknemer als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

  3.26
  Het is Opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voort BV buiten Nederland tewerk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De Opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Voort BV haar toestemming aan de Opdrachtgever intrekt.

  Artikel 4. Alle overeenkomsten

  4.1
  Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

  4.2
  Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Voort BV zijn ingediend. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

  4.3
  In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan Voort BV verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag te betalen aan Voort BV.

  4.4
  Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Voort BV verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

  4.5
  Voort BV is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen ter beschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

  4.6
  Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft Voort BV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Voort BV alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

  4.7
  Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen Voort BV en Opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.