Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1
Voort BV: ingeschreven bij de KvK te Utrecht, KvKnr 30.14.59.06;

1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door Voort een offerte is gericht, aan wie door Voort personeel beschikbaar wordt gesteld en/of met wie Voort een overeenkomst sluit;

1.3
Kandidaat: iedere persoon die al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich inschrijft en/of solliciteert bij Voort en/of contracteert met Voort met als doel gedetacheerd en/of bemiddeld te worden;

1.4
Detachering: het inlenen van een Kandidaat van Voort door de Opdrachtgever voor bepaalde tijd of voor de duur van een project tegen van tevoren overeengekomen voorwaarden.

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Voort gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de aanbieding aan de Opdrachtgever verstrekt.

2.2
De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitgesloten.

2.3
Van deze algemene voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bepalingen gelden slechts indien deze vooraf schriftelijk met Voort zijn overeengekomen.

2.4
De schriftelijk overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden geacht slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, te zijn overeengekomen. Voor iedere nieuwe of opvolgende overeenkomst dient afwijking van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3 Detachering

3.1
Iedere opdracht tot Detachering zal middels een schriftelijke overeenkomst (met daarin vermelding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden) aan Opdrachtgever worden bevestigd.

3.2
De Opdrachtgever is aan Voort het opdrachtgeverstarief verschuldigd indien een door Voort aan Opdrachtgever of daaraan gelieerde onderneming voorgestelde Kandidaat in dienst treedt of anderszins, direct of indirect, al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij Opdrachtgever of gelieerde ondernemingen.

3.3
De uurtarieven voor terbeschikkingstelling van personeel door Voort zijn excl. omzetbelasting, doch incl. werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever verstrekt Voort volledige informatie omtrent de bij de Opdrachtgever geldende beloning. Indien Voort een boete ontvangt wegens foutieve opgave van deze inlenersbeloning door Opdrachtgever, zijn de kosten van de boete volledig voor rekening van Opdrachtgever (inclusief eventuele gevolgschade voor Voort).

3.4
Tariefopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het doen van die opgave geldende tarieven, lonen, premies, belastingen, werkgeverslasten, reserveringen en bureaumarge.

3.5
Tenzij Opdrachtgever voor aanvang van de opdracht of binnen acht dagen na het versturen van de overeenkomst schriftelijk bezwaar heeft ingediend, wordt de overeenkomst geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.

3.6
Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Voort voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voort aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan Voort direct een boete van € 12.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van Opdrachtgever.

3.7
Voor de voortgang van het project of de opdracht worden wekelijks door medewerkers voortgangsrapportages bijgehouden. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de rapportage voor akkoord. Opdrachtgever staat in voor de tekenbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de rapportages.

3.8
Facturatie geschiedt op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren. De periodieke facturen van Voort zijn samengesteld met behulp van de door Opdrachtgever ondertekende voortgangsrapportages. Onkosten die worden gemaakt door medewerkers van Voort en die niet in de overeenkomst staan gespecificeerd komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.9
Werkzaamheden die in het kader van de uitvoering van een opdracht of project op locatie van Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ten aanzien van het door Voort ingezette personeel geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voor zover de werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever (of diens opdrachtgever) plaatsvinden.

3.10
De aansprakelijkheid van Voort is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Voort wordt uitgekeerd, danwel tot het bedrag waarvoor een ondernemer, met een soortgelijk bedrijf als dat van Voort zich pleegt te verzekeren. De door Voort te vergoeden schade zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de opdracht overschrijden.

3.11
Voor schade, waarvoor de door Voort afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, kan Voort nimmer aansprakelijk gehouden worden.

3.12
Opdrachtgever is verplicht Voort in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen opdracht uit te voeren of tot stand te brengen. Bij gebreke van deze medewerking zal Voort uit de verplichtingen van deze overeenkomst ontslagen zijn.

3.13
Opdrachtgever vrijwaart Voort voor aanspraken van derden met betrekking tot opdracht, uit welke hoofde dan ook.

3.14
Het is beide partijen toegestaan de overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert. In dit geval vindt afrekening plaats op basis van de stand van de opdracht en de gemaakte kosten.

3.15
Voort is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken: wijziging als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift van beloning of arbeidsvoorwaarden van het ingezette personeel, wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering van een algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel hierin.

3.16
In geval van ziekte korter dan acht weken van het door Voort ingezette personeel is zij niet gehouden voor vervanging van personeel zorg te dragen. In geval van ziekte langer dan acht weken treden Opdrachtgever en Voort met elkaar in overleg over de vervanging van het ingezette personeel. Voort heeft hierbij een inspanningsverplichting.

3.17
Voort staat in voor de betaling van het loon van het ingezette personeel en voor de betaling van de verschuldigde loonbelasting en premies werknemers-/volksverzekeringen en vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van de bevoegde uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten die in verband daarmee geldend zouden kunnen worden gemaakt.

3.18
De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een ter beschikking gestelde werknemer, mits aan de hierna in dit artikel vermelde voorwaarden wordt voldaan.

3.19
De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de werknemer aan te gaan brengt Voort hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft.

3.20
De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een werknemer aangaan zolang de overeenkomst tussen de werknemer en Voort niet rechtsgeldig is geëindigd.

3.21
Indien de Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóór dat die werknemer – op basis van die opdracht – 1700 uren heeft gewerkt is de Opdrachtgever aan Voort een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief over 1700 uren minus de – op basis van de opdracht – reeds door die werknemer gewerkte uren, onverminderd het recht van Voort in plaats daarvan een andere (op dat moment) redelijke vergoeding te vorderen.

3.22
Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd tenminste de onder 3.21 genoemde vergoeding is verschuldigd.

3.23
Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de werknemer binnen 3 maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de opdrachtgever is geëindigd, is hij de onder 3.21 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de werknemer hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de werknemer – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

3.24
Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Voort in contact is gekomen met een (aspirant-)werknemer, bijvoorbeeld doordat deze door Voort aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen een arbeidsverhouding met die (aspirant-)werknemer aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken werknemer van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1700 uren.

3.25
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer verstaan:

  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de werknemer voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aanstellen van de werknemer als ambtenaar voor hetzelfde of ander werk;
  • Het ter beschikking laten stellen van de betreffende werknemer aan de Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming) voor hetzelfde of ander werk;
  • Het aangaan van een arbeidsverhouding door de werknemer met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander.

3.26
Het is Opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voort buiten Nederland tewerk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De Opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Voort haar toestemming aan de Opdrachtgever intrekt.

Artikel 4 Alle overeenkomsten

4.1
Betalingen geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.2
Eventuele bezwaren moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Voort zijn ingediend. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.

4.3
In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente van 1,5% per maand aan Voort verschuldigd, gerekend vanaf de overschrijding van de betalingstermijn tot aan de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is gehouden, naast eventuele kosten van een gerechtelijke procedure, wegens (buiten-)gerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag te betalen aan Voort.

4.4
Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, alsmede indien Opdrachtgever op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, is het totale aan Voort verschuldigde bedrag – ongeacht eerdere afspraken met betrekking tot de betalingstermijn- terstond opeisbaar. Opdrachtgever is in deze gevallen zonder ingebrekestelling in verzuim.

4.5
Voort is steeds gerechtigd, alvorens personeel ter beschikking te stellen of met een eenmaal aangevangen terbeschikkingstelling door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.

4.6
Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft Voort het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan Voort alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens reeds ter beschikking gesteld personeel en/of gemaakte kosten.

4.7
Op alle geschillen die voortvloeien uit de tussen Voort en Opdrachtgever(s) gesloten overeenkomsten en de daarbij behorende onderhavige algemene voorwaarden, of die daarop geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing. Ze worden beslecht door een ter zake bevoegde rechter.

Artikel 5 Winacties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op winacties van Voort. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

Actievoorwaarden en spelregels winacties

5.1
Win en reviewacties worden uitgeschreven door Voort B.V. gevestigd te Utrecht. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

5.2
Deelname aan acties is gratis.

5.3
Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

5.4
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie.

5.5
Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

5.6
De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

5.7
Winnaars worden na het sluiten van een winactie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of telefoonnummer waarmee aan de actie is deelgenomen.

5.8
Voort kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

5.9
Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

5.10
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

5.11
Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Voort hiervoor zorg dragen.

5.12
Medewerkers van Voort zijn uitgesloten van deelname. NB: gedetacheerden behoren niet tot deze groep. Zij kunnen deelnemen aan lopende acties.

5.13
De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Voort voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

5.14
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Voort.

5.15
Voort handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

5.16
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.17
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Lees meer